BGA

bga0bgabga

Alternatyvūs bandymai:

bga2 bga3 bga1